Žádné produkty v košíku.

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SLUNNÁ VINICE S. R. O.

KONTAKT:

SLUNNÁ VINICE s. r. o.

IČ 07610211
e-mail: info@slunnavinice.cz
tel: +420 608 123 390

Kontaktní osoba: Ing. David Špiler

Ochrana osobních údajů odpovídá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. GDPR.

UCHOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.

ÚČEL POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky.

Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, TAK aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Data o Vašem nákupu, tedy objednávky, rezervace služeb, objednávky dárkových poukazů a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).

Vystavené faktury musíme ze zákona uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info@slunnavinice.cz. Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ K PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Každý zákazník má ”Právo požadovat přístup k osobním údajům” – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Každý zákazník má ”Právo na opravu” – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
Každý zákazník má ”Právo být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.


Každý zákazník má ”Právo na omezení zpracování” – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
Každý zákazník má ”Právo na přenositelnost údajů” – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.


Každý zákazník má ”Právo podat stížnost” – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

BEZPEČNOST ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ


Veškeré Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

#pijuslunce
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram